Auteur archieven: Helen Hukshorn

De LegitiMaat

De overheid heeft veel verschillende taken. Deze taken worden bij wet toegekend aan een bestuursorgaan. Een deel van deze wettelijke taken wordt geautomatiseerd uitgevoerd met algoritmen. Denk aan het opleggen van boetes voor te hard rijden, het terugvorderen van toeslagen of het verlenen van AOW of kinderbijslag. Net als bij een meer zichtbare uitvoering van taken zoals het ophogen van dijken, is het belangrijk om te weten hoe deze processen verlopen en welke keuzen daarbij gemaakt zijn. Want ook de geautomatiseerde uitvoering van wetten is publiek handelen en moet legitiem zijn. Met de LegitiMaat kan de overheid verantwoording afleggen en kunnen deskundigen zich er een mening over vormen

Experimenteel onderzoek met en door de overheid

De LegitiMaat is het resultaat van een experiment dat Marlies van Eck heeft geleid. Samen met diverse bekende namen op het gebied van IT en overheid werkte zij de afgelopen maanden aan een interdisciplinaire werkmethode om algoritmen te beoordelen die gebruikt worden bij het nemen van geautomatiseerde besluiten. De onderzoeksgroep bestaat uit Steven Gort (ICTU), Maike Klip (DUO), Abram Klop (i-Interim Rijk), Mariette Lokin (Ministerie van Financiën), Robert van Doesburg (TNO) Gulia Bössenecker (stagiair BZK en student AI aan de Vu) en Carlijn Oldeman (stagiair Hooghiemstra & Partners en student rechten HAN). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK.

Er is een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers van toezichthouders (AP, ARK en AT) en van Stichting Advisering bestuursrechtspraak. Ook maakte Arjan Widlak en Joris Krijger hiervan deel uit. Bovendien is een wetenschappelijke begeleidingscommissie ingesteld. Hierin zaten professor Bovens (UU), Zouridis (Tilburg University) en Sneller (Universiteit Nyenrode).

Dankzij de openheid en bereidwilligheid van DUO en SVB kon uitgeprobeerd worden hoe de overheid verantwoording kan afleggen over de geautomatiseerde uitvoering van wetten die leidt tot besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb. Op 30 juni wordt De LegitiMaat opgeleverd zodat het op GitHub geplaatst kan worden.

Voor wie is De LegitiMaat bedoeld?

De LegitiMaat is een werkmethode om de geautomatiseerde uitvoering van wetten door de overheid op een gestandaardiseerde manier inzichtelijk te maken en te (laten) beoordelen. Het gaat uit van drie perspectieven. Dat van een jurist, auditor en een peer (collega ontwikkelaar).

Het is bedoeld voor publieke organisaties die wetten geautomatiseerd uitvoeren en besluiten nemen in individuele gevallen. Zij kunnen aan de hand van De LegitiMaat documentatie verzamelen om inzicht te geven over bestaande processen. Bij nieuw te ontwikkelen van ITsystemen kunnen zij direct zien wat zij moeten vastleggen om inzicht te geven. De LegitiMaat gaat uit van het vakmanschap van de medewerkers bij de bestuursorganen en van de toenemende vraag in de samenleving dat de overheid rekenschap aflegt over onzichtbare processen.

De LegitiMaat is ook bedoeld voor beoordelaars. De juristen, auditors en collega-ontwikkelaars die inzicht nodig hebben en een oordeel moeten geven over de manier waarop het bestuursorgaan wetten geautomatiseerd uitvoert. Het idee is dat er een community kan ontstaan van deskundigen die met elkaar op een gestandaardiseerde wijze gesprekken voeren. Denk aan Gateway Reviews.

Van wet tot individueel besluit

In de LegitiMaat gaat het om het gehele proces van wet tot aan individueel besluit. Het is gemaakt voor de geautomatiseerde uitvoering van wet- en regelgeving (inclusief uitwerking of interpretatie in beleidsregels) door de overheid met behulp van kennisgebaseerde algoritmen. Kennisgebaseerde algoritmen maken gebruik van regels voor het maken berekeningen, het oplossen van een probleem, het beantwoorden van een vraag of het nemen van een beslissing.

In de hype van machinelearning en datagedreven werken, worden deze processen gauw over het hoofd gezien. Dit terwijl de impact van deze systemen en het belang voor de dagelijkse uitvoering veel groter is.

Lerend vermogen

Met de LegitiMaat kan ook onderzocht worden wat het lerend vermogen is van het bestuursorgaan dat wetten geautomatiseerd uitvoert: leiden bezwaren/klachten/interne signalen tot wijzigingen in de systemen?

Meer weten?

Het onderzoek heeft zoveel mogelijk open plaatsgevonden. Dit betekent dat we tijdens het onderzoek inzicht hebben gegeven in onze stappen. Dit gebeurt in ieder geval in het Engels via A cool experiment in NL: The LegitiMate. Working method to judge the use of algorithms in ADM from 3 perspectives. – Automated administrative decisions and the law (wordpress.com) Na oplevering komt hier een verwijzing naar de methode en de onderzoeksdocumenten. Bel of mail met Marlies als je meer wilt weten (marlies@hooghiemstra-en-partners.nl)

Rapport: AI act in relatie tot MDR en IVDR

In april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan op regelgeving gericht op de veilige en efficiënte ontwikkeling, implementatie en gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in alle marktsectoren, de zogenoemde AI Act. Hooghiemstra & Partners en Axon Lawyers heeft op verzoek van VWS een analyse gemaakt om de door de Europese Commissie voorgestelde AI Act te vergelijken met de al in werking getreden Medical Device Regulation (MDR) en binnenkort ook de In-vitro Diagnostic Medical Device Regulation (IVDR).

Het rapport bevat een analyse van de overlap en mogelijke tegenstrijdigheden tussen de AI Act en de bovengenoemde wetgeving, benoemt de problemen die hiermee veroorzaakt kunnen worden en doet voorstellen voor mogelijke oplossingen. Het rapport concludeert dat AI in de zorg goed gereguleerd moet worden maar twijfelt of de AI Act, zoals het eerst voorgesteld was, een goede leidraad kan bieden voor het veld. De bevindingen in het rapport gaan vooral over de noodzaak voor een verdere verduidelijking van de definities en scope die genoemd zijn in de AI Act, om onduidelijkheden en dubbele belasting van het veld te voorkomen.

Lees het rapport hier

Hooghiemstra & Partners wordt versterkt door Ingrid Morrema!

Wij zijn heel blij dat mr. Ingrid Morrema vanaf 1 juni werkt bij Hooghiemstra & Partners! Met haar komst versterken we ons team op het gebied van data, ethiek en recht. Ingrid is advocaat en gespecialiseerd in het gebruik van data voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in de life sciences en gezondheidszorg. Binnen het recht is Ingrid gespecialiseerd in gezondheids- en gegevensbeschermingsrecht met ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht, governance en bestuursrecht. Zij heeft veel ervaring in het adviseren van zowel ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen als biotech-bedrijven, onder meer op het gebied van omgaan met data en lichaamsmateriaal, klinisch onderzoek, intellectueel eigendom, licenties en contracteren in het algemeen. Ook heeft zij ruime expertise op het gebied van mediation en integriteitszaken. Daarnaast is Ingrid lid-jurist en plaatsvervangend lid-jurist in twee medisch-ethische toetsingscommissies.

Met haar brede kennis en ervaring en praktische aanpak kan Ingrid onder andere ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en biotech-bedrijven helpen bij het tackelen van juridisch kwesties bij het uitwisselen van gegevens, lichaamsmateriaal en andere onderzoeksgerelateerde onderwerpen. Het zorgt er ook voor dat Hooghiemstra & Partners nu integraal advies kan leveren bij gegevensdeling in samenwerkingsverbanden tussen publieke en private organisaties. Wij kijken uit naar mooie nieuwe terreinen die we met haar gaan betreden!

Artikel: Wat betekent het voorstel voor de Europese AI wet voor het Nederlandse bestuursrecht?

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een AI verordening opgesteld. Voor het juridische faculteitsblad Actioma van Radboud Universiteit, zet Marlies van Eck op een rij wat het voorstel betekent voor het Nederlandse bestuursrecht.

Klik hier om het artikel te lezen.

Marlies van Eck over de Hermesdorf-prijs voor onderzoek naar algoritmes

Onze collega Marlies van Eck is Mr. van de week. Ze kreeg de Hermesdorf-talentprijs voor haar juridisch onderzoek naar het gebruik van technologie door de overheid. Van harte gefeliciteerd! De prijs is vernoemd naar de man die in de Tweede Wereldoorlog rector magnificus in Nijmegen was. Hij weigerde de studenten een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter voor te leggen, wat leidde tot sluiting van de universiteit.

https://www.mr-online.nl/marlies-van-eck-over-de-hermesdorf-prijs-voor-onderzoek-naar-algoritmes/

De jurist: hufterproof en futureproof?

Op 8 oktober 2021 werd het 150 jarige bestaan gevierd van de Nederlandse Juristen Vereniging, de NJV. Op die dag werden de preadviezen besproken. Onze collega Marlies van Eck was gevraagd te reflecteren op het preadvies van professor Berlee Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies (link).

In deze blog een korte weergave van de reactie van Marlies (ook verbonden aan de Radboud Universiteit).

Dank voor de uitnodiging en de geweldige eer te mogen reageren op het prachtige preadvies van professor Berlee. Zij beschrijft met veel historisch besef de automatisering van juridische taken. Uiteindelijk komt ze tot de conclusie dat juristen ook over 150 jaar nog nodig zullen zijn. Hun werk zal dan misschien meer te vergelijken zijn met dat van een piloot: het creatieve en inhoudelijk moeilijke werk wordt vervuld door de piloot. Het computersysteem is ondersteunend en doet als een automatische piloot het overige werk. Ik vind dat reageren eindeloos veel makkelijker dan zelf iets creëren zoals Berlee deed, en ben dus terughoudend. Mijn 2 cents bestaat uit 3 onderdelen.

  1. Ons werk is al veel meer beïnvloed door IT dan wij denken.
  2. Disruptie komt meestal niet van de beroepsgroep zelf.
  3. Veiligheid.

1.Ons werk is al veel meer beïnvloed door IT dan wij denken.

Wij juristen zijn kenniswerkers. Zonder informatie kunnen we niets. We moeten wetten raadplegen, jurisprudentie bijhouden, snappen welke nieuwe vragen de samenleving heeft en leveren wat van ons gevraagd wordt. Dat laatste vindt dan vaak weer zijn neerslag in wat ook weer een ‘informatieproduct’ kan worden genoemd. Een advies, een akte, wet of een uitspraak. Dit werk is door IT al op tal van aspecten veranderd. Kijkt u mee op de afdeling bezwaar en beroep van de IND dan ziet u een informatiesysteem en geen dossier. Via verschillende tabbladen probeert men een beeld te krijgen van de feiten en de juridische beoordeling. Mijn collega aan de Radboud Universiteit Marielle Rog verricht voor haar proefschrift jurisprudentie-onderzoek. Typisch het werk van een juridisch onderzoeker. Maar zij heeft de uitspraken van rechtspraak.nl gedownload en gebruikt Atlas T.I. om de uitspraken te analyseren.

Onlangs deed ik zelf onderzoek naar het gebruik van algoritmes bij gemeenten. Opvallend was dat bepaalde handelingen zoals het beslissen op aanvragen om een uitkering inmiddels worden gezien als administratieve handelingen met veel handelingsvrijheid van de niet-juridische geschoolde medewerker. Dat is vreemd want a. zonder de software kan de uitkering helemaal niet berekend of toegekend worden en de handelingsvrijheid wordt begrensd door wat het systeem ons gunt. En b. dit was arbeid die vroeger door juristen werd verricht.

Het ís dus al verdwenen. Mijn punt is dan ook dat ons werk al in hoge mate veranderd is maar dat we ons daar niet altijd van bewust zijn.

Er zijn nogal wat juristen die dat helaas dagelijks aantonen. Zij beginnen vol goede moed te schrijven over IT/AI in het recht. Ik hoef maar een blik op het notenapparaat te werpen om te bepalen of het zinvol is hun werk te lezen. Acht van de tien keer zie ik wel de allernieuwste Engelstalige artikelen terug. Maar de traditie die in dit vak -zeker ook in Nederland- is opgebouwd sinds eind jaren ’70 wordt door hen vakkundig genegeerd. Ze bouwen dus niet voort op de schouders van de reuzen. De reden? IT! Ze googelen! Maar de kennis uit dit vakgebied, is vaak niet gedigitaliseerd. Duiken de stukken over IT of computers en recht niet op bij een zoektocht via internet, dan bestaat het kennelijk niet. Hoe ironisch kan het zijn?

2.Disruptie komt niet vanuit de gevestigde orde

Technologie is niet goed of slecht maar ook niet neutraal. Ik herhaal Kranzberg’s eerste wet nog maar eens want onder juristen is dit nog geen gemeengoed. Disruptie komt doorgaans niet van de vakmensen zelf. Hoteliers blijven hoteliers, taxichauffeurs rijden mensen rond, muzikanten schreven hun muziek en eigenlijk deelde niemand zomaar zijn logeerkamer met vreemden. Disruptie komt vaak van buitenaf; booking.com, spotify, uber, of airBnB hebben disruptieve gevolgen. IT is daarbij essentieel in combinatie met het totaal andere verdienmodel. Het is niet te verwachten dat advocaten of rechters zelf disruptief te werk gaan. Het zijn juist de juristen en anderen die geen geprivilegieerde positie hebben die met een totaal ander alternatief de markt op zullen gaan. En dan is het maar de vraag hoeveel de samenleving nog over heeft voor dure, trage en ouderwetse institutionele rechtspraak / rechtshulp en wetten. Denk aan data coöperaties die hun eigen regels maken voor het delen van data, energie-coöperaties en het eigen rechtspraak model van Wikipedia. Zij hebben een eigen Hoge Raad en verkeerden onlangs in een ‘constitutionele crisis’ (link).

Maar ook rechtspraak zelf hoeft niet van rechtbanken te komen. Denk aan Justice as a Service, zoals Kleros, Aragon en Jur. (Zie het onderzoek van Aouidef, Ast en Deffaias.) Mensen kunnen zich als lid van de jury of rechter aanmelden, beslechten een geschil en krijgen daarvoor betaald. Mondialisering en vernetwerking zijn twee kenmerken van IT die we makkelijk vergeten, maar waar we wel veel meer rekening mee moeten houden als we denken aan disruptie.

3.Welke rol biedt IT als het werk onveilig is?

Voor sommigen van ons is het dagelijkse werk gevaarlijk. Hoezeer er ook wordt gesproken over menselijke maat en over ‘heling’ voor de burgers uit de toeslagenaffaire, niet iedere burger is even gezeglijk. Dit betekent dat het leveren van een rechtvaardige samenleving veel persoonlijke offers vraagt die menselijkerwijs misschien niet meer gevraagd kunnen worden.

Steeds meer gemeenten voeren scanauto’s in. Met deze auto’s worden foto’s gemaakt die in een control room door een BOA worden bekeken. Vervolgens wordt bepaald of de kentekenhouder een boete krijgt. Een veel genoemde reden voor de invoering hiervan is het beschermen van de BOA’s. Zij kampen met zware bedreigingen en geweld als zij een boete uitschrijven. Door het werk te verplaatsen naar de scanauto en de control room, loopt de BOA geen risico voor lijf en leden. Mijn Nijmeegse collega professor Van Hout vroeg zich in haar oratie Algemene beginselen van behoorlijk binair bestuur al af hoe we het zouden vinden als de belastingdienst eng kijkende robots zou gaan inzetten om grote belastingschulden te innen bij bepaalde groepen burgers? U vindt het vast niets, maar als ik u vraag nu beslag te gaan leggen op de glimmende speedboten of op grote trekkers, kijkt u persoonlijk ook vast liever naar het plafond. Als we deze bedreigingen, die ons allemaal aangaan als beroepsgroep, niet weten te keren, zullen we misschien genoodzaakt worden tot de inzet van technologie ter bescherming van juristen. Dat we vervangen worden door een informatiezuil die hufterproof is. Ik vond voor u alvast een Outdoor infozuil KLO-Serie. Een vooruitzicht dat om meerdere redenen niet lonkt.

Dus?

De juristen van nu moeten veranderen om hun meerwaarde, namelijk het menselijke, te tonen. Diegene die zich als een productiemedewerker laat aansturen, gericht is op ‘output’ en makkelijk meetbare resultaten, wordt onvermijdelijk vervangen door IT. Maar daarmee is niet gezegd dat de samenleving er rechtvaardiger op is geworden.

Artikel ICT&Health: wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg: een revolutie?

Theo Hooghiemstra, Thijs Drouen en Mark de Hek hebben een mooi artikel geschreven voor ICT&Health over het wetsvoorstel Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). De Wegiz verplicht zorgaanbieders om per gegevensuitwisseling erop toe te zien dat zorgverleners gegevens onderling tenminste elektronisch uitwisselen. Het is een revolutie, omdat de overheid de regie neemt. Ons parlement buigt zich dit jaar over de Wegiz. Klik hier om het artikel te lezen.