Categorie archieven: Geen onderdeel van een categorie

Publicatie over Regelcomplexiteit

Onze collega’s Theo Hooghiemstra en Thijs Drouen hebben voor de Raad van State een casestudy uitgevoerd naar de belangrijke kenmerken en oorzaken van Regelcomplexiteit in het gegevensbeschermingsrecht. De Raad van State heeft de casestudy gepubliceerd. In de publicatie staat ook de casestudy van Frank Groothuijse en Marlon Boeve van Universiteit Utrecht naar de toegenomen complexiteit van regels in de ruimtelijke ordening.

Klik hier om de publicatie te lezen.

Brexit: uitwisseling persoonsgegevens problematisch

In maart 2021 schreef onze collega Walter van Holst een artikel in AG Connect over de gevolgen van de Brexit op het uitwisselen van persoonsgegevens met het Verenigd Koninkrijk. Doordat het land uit de EER is getreden, zijn andere regels van toepassing geworden. Het Verenigd Koninkrijk komt dan op dezelfde lijst van derde landen te staan als bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten. Walter zoomt in zijn artikel in op drie belangrijke uitzonderingen die transfers naar derde landen mogelijk maken.

Meer lezen over de uitwisseling van persoonsgegevens na de Brexit? Bekijk het hele artikel hier.

Foto credit: Habib Ayoade op Unsplash

Lena Lopez versterkt team Hooghiemstra & Partners!

Hooghiemstra & Partners is zeer blij met de komst van een nieuwe junior secretaresse: Lena Lopez.

Sinds 1 april jl. versterkt Lena het H+P team. Zij volgde een opleiding tot office manager in Curaçao en deed daar tevens praktische ervaring op bij twee grote advocatenkantoren.

Wij kijken uit naar haar klantgerichte, creatieve en nauwkeurige aanpak!

Mariette Lokin spreekt met iBestuur over I, C én T

In het januarinummer van iBestuur magazine is een interview met onze collega Mariette Lokin te lezen. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van haar presentatie op het symposium van het Adviescollege ICT-toetsing in november 2022. Daar sprak Mariette vanuit een wetenschappelijke invalshoek over het verkleinen van de kloof tussen beleid en uitvoering.

In het interview behandelt zij verschillende thema’s, zoals algoritmes, het formuleren van wetgeving, en de uitvoerbaarheid van nieuwe regels. In de afgelopen jaren werden deskundigheid en inhoud vaak ondergesneeuwd. Op de vraag hoe we weer saaie, maar doelmatige politiek kunnen bewerkstelligen, antwoordt Mariette:

“Sterker nog, specialistische wetgeving wordt soms niet eens meer in de plenaire zaal behandeld in de Tweede Kamer. Neem de wezenlijke Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, die is in een zijzaaltje behandeld. Dat komt de legitimiteit niet ten goede. Er is absoluut meer verdieping nodig in het parlement om erdoorheen te kunnen prikken als uitwerking van wetgeving spaak dreigt te lopen, inclusief de ICT.”

Een ingekorte versie van het interview met Mariette voor iBestuur is nu ook online beschikbaar.

WODC-onderzoek ‘Naleving van de AVG door overheden’ aangeboden aan Tweede Kamer

Op 9 februari 2023 heeft minister Weerwind (Rechtsbescherming), mede namens staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering), het onderzoek ‘Naleving van de AVG door overheden’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De brief leest u hier. Thijs Drouen, partner bij Hooghiemstra & Partners, werkte samen met Pro Facto aan dit onderzoek. De opdracht is afkomstig van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In ‘Naleving van de AVG door overheden’ wordt onderzocht tegen welke problemen gemeenten aanlopen en wat de oorzaken hiervan kunnen zijn. Er worden verschillende aanbevelingen gepresenteerd. Zo raden de onderzoekers de minister voor Rechtsbescherming en de minister van BZK aan om verdere investeringen bij overheidsorganisaties te doen en een stimulerende rol te pakken om de privacy-organisatie bij overheden steviger te funderen en privacybewustzijn sterker te verankeren. Een aanbeveling voor de overheidsorganisaties is het hebben van specifieke aandacht voor het tijdig betrekken van privacybelangen bij de ontwikkeling van projecten die gepaard zullen gaan met verwerking van persoonsgegevens.

Het hele rapport is te lezen door op deze link te klikken.

Foto: Rutger Heijmerikx via Unsplash

Marlies van Eck geïnstalleerd als lid van de Digitale Ethische Commissie gemeente Nijmegen

Het begon in Nijmegen met een motie over digitaal informatiebeleid. De titel van de motie van de gemeenteraad Nijmegen luidde ‘Wie het weet mag het zeggen, gooi het in de groep, neem het onder de loep’. Met deze verwijzing naar Extince (de Zoete inval) vroeg de raad het college van B&W een Digitale Ethische commissie op te richten. Het college van B&W voerde de motie uit. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over digitale ethische zaken vanuit het perspectief van de samenleving. Onze collega Marlies van Eck (ook verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen) is een van de leden. De andere leden zijn Bastiaan Smit, Pauline Coenen, Rogier van Onna en Bernard van Gastel. Wethouder Tobias van Elferen verwelkomde de leden.

 

 

Gezamenlijk rapport over governance van Stichting IB en BKWI aangeboden aan Tweede Kamer

Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) boden op 11 januari 2023 de Tweede Kamer de Stand van de uitvoering sociale zekerheid aan. Met de Stand van de uitvoering wordt de Kamer twee keer per jaar geïnformeerd over wat er speelt in de uitvoering van de sociale zekerheid.

Onderdeel van deze Stand van de Uitvoering Sociale Zekerheid is een onderzoek naar de governance van de Stichting Inlichtingenbureau (IB) en Bureau keteninformatisering werk en inkomen (BKWI). In het rapport Grip op gegevensuitwisseling geven AEF, de Beleidsonderzoekers en Hooghiemstra & Partners inzicht in knelpunten die er op dit moment zijn. Van daaruit adviseren de onderzoekers om voor het BKWI te kiezen voor een eenduidig sturingsmodel voor de ketens waarin BKWI werkt. In dat model is de minister van SZW op grond van zijn stelselverantwoordelijkheid duidelijk de opdrachtgever van alle BKWI-taken. Voor Stichting IB is het advies om de taken te voorzien van een wettelijke verankering en om het zicht van de Tweede Kamer op het IB te versterken.

 

 

Tweede Kamer geïnformeerd over het rapport ‘Grondslag gezocht’ naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

Op 13 januari heeft minister Ollongren van Defensie het onderzoeksrapport ‘Grondslag gezocht’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoeksrapport is opgesteld door de onafhankelijke commissie onderzoek LIMC, voorgezeten door Brouwer. De commissie deed onderzoek naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC), dat van maart tot november 2020 actief was tijdens de COVID-19 pandemie. Het LIMC volgde het verloop van de crisis en deed op basis hiervan voorspellingen voor de toekomst. Nadat het NRC in november 2020 berichtte dat het leger op grote schaal heimelijk data verzamelde, werd de eenheid stilgelegd. Uit ‘Grondslag gezocht’ blijkt dat er sprake is geweest van het verwerken van persoonsgegevens zonder een rechtmatige grondslag. Onze collega Helen Hukshorn was lid van de commissie onderzoek LIMC. Ollongren omarmt de conclusies en geeft in de brief aan hoe de aanbevelingen worden opgevolgd. De hele brief is hier terug te lezen.

Het hele rapport is terug te lezen via deze link.

Foto via Specna Arms op Unsplash .

Artikel: Grensverkenningen door de Autoriteit Persoonsgegevens

In het Nederlands Juristenblad van afgelopen week onderzoekt Marlies van Eck de uitlatingen van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze concludeert dat de AP bevoegd is toezicht te houden op de Algemene verordening gegevensbescherming. Maar voor de stelling dat de AP bevoegd is toezicht te houden op de naleving van andere grondrechten uit het EU Handvest vond zij geen aanwijzingen.

Lees het hele artikel hier.

Foto: Tobias Tullius via Unsplash